مواد شیمیائی عمومی و تخصصی مرک - سیگما و آلدریچ

 

آرت ماده: 103058

نام فارسی: پارادی متیل آمینو بنز آلدئید (کوایکس )

اسم ماده : 4-(Dimethylamino)benzaldehyde

ساختار : C 9 H 11 NO

 

آرت ماده: 106303

نام فارسی: بوراکس

اسم ماده : di-Sodium tetraborate decahydrate

ساختار : B 4 Na 2 O 7 *10H 2 O

 

آرت ماده: 817023

نام فارسی: بوتیل هیدروکسی آنیزول

اسم ماده : Butylhydroxyanisole

ساختار : C 11 H 16 O 2

 

آرت ماده: 814903

نام فارسی: بوتیل بوتیرات

اسم ماده : Butyl butyrate

ساختار : C 8 H 16 O 2

 

آرت ماده: 100988

نام فارسی: بوتیل الکل

اسم ماده : 1-Butanol

ساختار : C 4 H 10 O

 

آرت ماده: 801555

نام فارسی: بوتیل آلدئید

اسم ماده : Butyraldehyde

ساختار : C 4 H 8 O

 

آرت ماده: 801812

نام فارسی: بنزیل آمین

اسم ماده : Benzylamine

ساختار : C 7 H 9 N

 

آرت ماده: 801801

نام فارسی: بنزوفنون

اسم ماده : Benzophenone

ساختار : C 13 H 10 O

 

آرت ماده: 101118

نام فارسی: بنزوات آمونیوم

اسم ماده : Ammonium benzoate

ساختار : C 7 H 9 NO 2

 

آرت ماده: 802191

نام فارسی: بنزآمید

اسم ماده : Benzamide

ساختار : C 7 H 7 NO

 

آرت ماده: 108121

نام فارسی: برومو کروزول گرین

اسم ماده : Bromocresol green

ساختار : C 21 H 14 Br 4 O 5 S

 

آرت ماده: 802296

نام فارسی: برمو سیکلو هگزان

اسم ماده : Bromocyclohexane

ساختار : C 6 H 11 Br

 

آرت ماده: 801663

نام فارسی: برمو تری فلوراید متانول

اسم ماده : Boron trifluoride-methanol complex

ساختار :

 

آرت ماده: 801786

نام فارسی: بر م بنرن

اسم ماده : Bromobenzene

ساختار : C 6 H 5 Br

 

آرت ماده: 109461

نام فارسی: بافر 9 (تیترازول)

اسم ماده : Buffer solution

ساختار :

 

آرت ماده: 109439

نام فارسی: بافر 7 (تیترازول)

اسم ماده : Buffer solution

ساختار :

 

آرت ماده: 109887

نام فارسی: بافر 7

اسم ماده : Buffer concentrate

ساختار :

 

آرت ماده: 109884

نام فارسی: بافر 4

اسم ماده : Buffer concentrate

ساختار :

 

آرت ماده: 199005

نام فارسی: بافر

اسم ماده : Buffer solutions

ساختار :

 

آرت ماده: 101717

نام فارسی: باریم کلراید

اسم ماده : Barium chloride dihydrate

ساختار : BaCl 2 * 2 H 2 O

 

آرت ماده: 100354

نام فارسی: ایندول 3 بوتیریک اسید

اسم ماده : Indole-3-butyric acid

ساختار : C 12 H 13 NO 2

 

آرت ماده: 104717

نام فارسی: ایزو اکتان

اسم ماده : Isooctane

ساختار : C 8 H 18

 

آرت ماده: 107401

نام فارسی: اکسید سرب

اسم ماده : Lead(II) oxide

ساختار : OPb

 

آرت ماده: 104465

نام فارسی: اکسید جیوه

اسم ماده : Mercury(II) oxide

ساختار : HgO

 

آرت ماده: 818710

نام فارسی: اوره

اسم ماده : Urea

ساختار : CH 4 N 2 O

 

آرت ماده: 800408

نام فارسی: انیدرید مالئیک

اسم ماده : Maleic anhydride

ساختار : C 4 H 2 O 3

 

آرت ماده: 800592

نام فارسی: انیدرید فتالئیک

اسم ماده : Phthalic anhydride

ساختار : C 8 H 4 O 3

 

آرت ماده: 820633

نام فارسی: ان هگزا دکان

اسم ماده : n-Hexadecane

ساختار : C 16 H 34

 

آرت ماده: 104365

نام فارسی: ان هپتان

اسم ماده : n-Heptane

ساختار : C 7 H 16

 

آرت ماده: 101007

نام فارسی: ال آلانین

اسم ماده : L-Alanine

ساختار : C 3 H 7 NO 2

 

 

 

اسم محصول

کد

واحد

برند

 آمونياک 

 

2.5 ليتري

مرک آلمان

  آمونيوم استات 

 

 1 کيلويي

 مرک آلمان

 آمونيوم پر سولفات  

 

 1کيلوي

 مرک آلمان

 آمونيوم سولفات  

 

 1 کيلويي

 مرک آلمان

  آمونيوم کلرايد 

 

 1 کيلويي 

 مرک آلمان

  آمونيوم نيترات 

 

 1 کيلويي 

 مرک آلمان

  آمونيوم هپتا موليبدات 

 

 250گرمي 

 مرک آلمان

 اتانل 

 

 2.5ليتري 

 مرک آلمان

 اتيلن گليکول 

 

 2.5ليتري 

 مرک آلمان

 استات پتاسيم

 

  1کيلويي 

 مرک آلمان

 استات سديم 

 

 1کيلويي

 مرک آلمان

 استونيتريل  

 

 2.5ليتري

 مرک آلمان

 استيک اسيد 

 

 2.5ليتري 

 مرک آلمان

 اگزاليک اسيد 

 

 1کيلويي 

 مرک آلمان

 بنزوئيک اسيد 

 

 1کيلويي 

 مرک آلمان

 بوريک اسيد  

 

 1کيلويي

 مرک آلمان

 تارتاريک اسيد 

 

 1کيلويي 

 مرک آلمان

 پر کلريک اسيد 

 

 2.5ليتري 

 مرک آلمان

 سيتريک اسيد  

 

 1 کيلويي

 مرک آلمان

 لاکتيک اسيد 

 

 2.5ليتري

 مرک آلمان

 کلرئيد ريک اسيد 

 

 2.5ليتري 

 مرک آلمان

 لاکتيک اسيد 

 

 2.5ليتري 

 مرک آلمان

  فسفريک اسيد 

 

 2.5ليتري 

 مرک آلمان

 فلوئوريدريک اسيد 

 

 2.5 ليتري 

 مرک آلمان

 سولفوريک اسيد 

 

 2.5ليتري 

 مرک آلمان

 نيتريک اسيد 

 

 2.5ليتري 

 مرک آلمان

  اکسيد باريم  

 

 1کيلويي

 مرک آلمان

  اکسيد روي  

 

 1 کيلويي

 مرک آلمان

 اکسيد جيوه  

 

 100 گرمي

 مرک آلمان

 ان آميل الکل

 

  2.5ليتري 

 مرک آلمان

 ان هگزان 

 

 2.5ليتري 

 مرک آلمان

 ايزو آميل الکل 

 

 2.5ليتري 

 مرک آلمان

 باريم کلرايد 

 

 1 کيلويي 

 مرک آلمان

 بوراکس 

 

 1کيلويي 

 مرک آلمان

 بنزن  

 

 2.5ليتري

 مرک آلمان

 پارافين 

 

 1کيلويي 

 مرک آلمان

 پارافين 

 

 2.5ليتري 

 مرک آلمان

 پتاسيم پر سولفات 

 

 1کيلويي 

 مرک آلمان

 پتاسيم پر منگنات 

 

 1کيلويي 

 مرک آلمان

 پتاسيم دي کرومات 

 

 1 کيلويي 

 مرک آلمان

 پتاسيم کرومات  

 

 1 کيلويي

 مرک آلمان

 پتاسيم سولفات 

 

 1کيلويي 

 مرک آلمان

 پتاسيم نيترات 

 

 1کيلويي 

 مرک آلمان

 پتاسيم هيدروکسيد 

 

 1کيلويي 

 مرک آلمان

 دي پتاسيم هيدروژن سولفات 

 

 1کيلويي 

 مرک آلمان

پتاسيم دي هيدروژن سولفات 

 

1کيلويي 

مرک آلمان

پتاسيم يديد 

 

1کيلويي 

مرک آلمان

پريدين  

 

1ليتري

مرک آلمان

پيروگالول 

 

1کيلويي 

مرک آلمان

تترا کلريد کربن 

 

2.5ليتري 

مرک آلمان

تترا هيدرا فوران 

 

2.5ليتري

مرک آلمان

 تريس 

 

 2.5 کيلوئي 

 مرک آلمان

 تلوريت پتاسيم 

 

 100 گرمي 

 مرک آلمان

 تویین 80  

 

 يک ليتري

 مرک آلمان

 تولوئن 

 

 2.5 ليتري 

 مرک آلمان

 تمد 

 

 100 ميلي 

 مرک آلمان

 تيترازول سود 

 

  0.1 نرمال

 مرک آلمان

 تيترازول سود 

 

 1 نرمال 

 مرک آلمان

 تيترازول سولفوريک 

 

 0.1 نرمال

  مرک آلمان

تيترازول سولفوريک 

 

 1 نرمال

  مرک آلمان

 تيترازول کلرئيدريک 

 

 0.1 نرمال 

 مرک آلمان

تيترازول کلرئيدريک  

 

 1 نرمال

 مرک آلمان

تيترازول 

 

 EDTA 0.1 نرمال 

 مرک آلمان

 تيترازول نيترات نقره 

 

  0.1 نرمال

 مرک آلمان

 تيترازول يد 

 

 0.1 نرمال 

 مرک آلمان

دي سولفين بلو

 

 25 گرمي 

مرک آلمان

و2 دي کلرواتان 

 

2.5 ليتري

 مرک آلمان 

دي کلرومتان 

 

2.5 ليتري 

مرک آلمان

دي متيل سولفوکسايد 

 

 2.5 ليتري 

 مرک آلمان 

زايلن سيانول 

 

 25 گرمي

  مرک آلمان

ساکاروز 

 

 1 کيلوئي 

 مرک آلمان

سديم آزايد  

 

 100 گرمي

 مرک آلمان

سديم برهيدريد  

 

 100 گرمي

 مرک آلمان

سديم بنزوات 

 

 1 کيلوئي 

 مرک آلمان

 سديم پراکسيد 

 

 500 گرمي

  مرک آلمان

سديم تيو سولفات 

 

 2.5 کيلوئي 

 مرک آلمان

 

گروه بازرگانی رایان

با ما در ارتباط باشید

  آدرس: تهران، سعادت آباد، سرو غربی، ساختمان نگین سرو، شماره ۹۸ طبقه ۴ واحد ۲۹

تلفن: 22144680  - 22144681 -  22144682  - 22144683  - 22345521

فکس: 22131019

تلفن همراه:  ۰۹۱۲۲۷۸۸۰۰۴  -  ۰۹۱۲۳۹۹۱۶۹۸  -  ۰۹۱۲۵۰۳۵۵۳۸

آدرس ایمیل: info@rsp-group.com    n.bolghari@rsp-group.com    rsp_group@yahoo.com